Caribbean Academy

Tijdens deze boeiende en interactieve Basisopleiding mediation ontwikkelt u zich als professioneel mediator. Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan de MfN kennistoets en vervolgens het MfN assessment om u aansluitend in te schrijven in het Register van de Mediatorsfederatie Nederland. Ook als u (nog) niet als MfN-registermediator aan het werk gaat, levert de Basisopleiding mediation een waardevolle bijdrage aan uw kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering en zal de opleiding uw dagelijkse beroepspraktijk én uw dagelijks leven verrijken.

Medling werkt vanuit het leerconcept dat is gebaseerd op de Piramide van Miller. Dit concept gaat uit van de onderstaande vier niveaus:

Kennis, het fundament van het leren wordt gevormd door kennis die nodig is om het toekomstige beroep uit te voeren. Vakkennis en algemene kennis (“het weten”) vormt de basis van competent gedrag.
Interpreteren en toepassen, de opgedane kennis gebruiken om theoretische problemen op te lossen en/of praktische vaardigheden uit te voeren.
Praktijksimulaties, adequaat handelen in een gesimuleerde praktijksituatie. Het laten zien/oefenen van competent gedrag, gebaseerd op de integratie van kennis, vaardigheden en houding.
De beroepspraktijk in, aan het werk als professional in een praktijksituatie. In de beroepspraktijk worden kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd ingezet.

Greet van Gorsel over de Basisopleiding Mediation

 

 

Programma
De Basisopleiding mediation op Curaçao kent een heldere structuur en is opgebouwd uit tien aaneengesloten dagen.
Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen per dag:

Dag 1. Inleiding Opleiding, Inleiding Mediation
Dag 2. Communicatie, Conflicten, Basishouding van de mediator.
Dag 3. Totale mediationproces, Voorwaarden, Uitwerking van de Fase 1: Voorbereidingsfase en de Fase 2.1: Openingsfase, Ethiek, Juridische en administratieve aspecten.
Dag 4. Co-mediation, Uitwerking van de Fase 2.2: Exploratiefase, Mediation Matrix, Relatie- en ruziemodellen, Emoties.
Dag 5. Verschillende mediationstijlen, Impasses binnen mediation, Fase 2.3: Draai- en categorisatiefase, Macht en manipulaties.
Dag 6. Verslaglegging, Praktijksimulatie (met trainingsacteurs).
Dag 7. Onderhandelen, Harvard methode, Fase 2.4: Onderhandelingsfase, Fase 2.5: Besluitvormingsfase.
Dag 8. Vaststellingsovereenkomst, Fase 3: Afsluitingsfase, Toekomst als mediator, Praktijksimulatie (met trainingsacteurs).
Dag 9.Juridische aspecten, Juridische vaardigheden en juridisch, Nederlands rechtssysteem, Vertrouwelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid, MfN-mediationreglement en gedragsregels, Rol en positionering van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), inclusief reglement Stichting tuchtrechtspraakmediators, Rol en positionering van de MfN, Vaststellingsovereenkomst opstellen, MfN registratie eisen.
Dag 10. Proefmediations, Certificering.

Aan het eind van iedere cursusdag wordt er een diner geserveerd bij verschillende restaurants op het mooie eiland.

Doelgroep

U kunt deelnemen aan de Basisopleiding mediation als u:

 • Zich wilt specialiseren in mediation, bijvoorbeeld omdat er met enige regelmaat een beroep wordt gedaan op uw bemiddelingsvaardigheden bij belangentegenstellingen of binnen conflictsituaties, wat vraagt om uitbreiding van uw bemiddelingskwaliteiten in uw huidige (of toekomstige) functie.
 • Minimaal een HBO/WO (diploma) en werk- en denkniveau heeft.
 • U beschikt over een levensinstelling die aansluit bij de uitoefening van het beroep van mediator.
 • U in staat bent u in te leven in anderen en bent geïnteresseerd in mensen en hun geschiedenis.
 • Minimaal twee jaar aantoonbare, relevante werkervaring heeft in bijvoorbeeld de volgende functies: leidinggevende, vertrouwenspersoon, psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, advocaat, notaris, personeelsfunctionaris, afdelingshoofd in bijvoorbeeld een onderwijsinstelling of binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Of u heeft bijvoorbeeld een bestuursfunctie bekleed, waarbinnen u het contact aangaat met de bezwaarden voordat er een formele procesgang plaatsvindt.

 

Vooropleiding

Voorafgaand aan de Basisopleiding mediation vindt een intake plaats. De aansluiting van de opleiding op de leer- ontwikkelingsbehoeften van de deelnemer wordt hierbij onderzocht. Na inschrijving ontvangt u per mail een intakeformulier. Mochten er naar aanleiding van het door u ingevulde intakeformulier nog vragen zijn, dan nemen wij contact met u op.

 

Leerdoelen

Hieronder vindt u de leerdoelstellingen. De leerdoelen komen overeen met de eisen zoals deze door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zijn vastgesteld. Het formele competentieprofiel en de eindtermen vindt u op de site van examenbureau Intop: mediationtoets.nl

Doelstellingen dag 1 en 2
De deelnemer:

  • maakt kennis met de trainer(s)
  • heeft zicht op het verloop van de opleidingsdagen
  • maakt kennis met deelnemers en ontvangt antwoord op vragen over de opleiding
  • ervaart veiligheid en vertrouwen in de groep
  • ervaart een goed leerklimaat
  • heeft nader inzicht in de opleiding
  • maakt uitgebreid kennis met mediation
  • is bekend met de context van mediation
  • de voorwaarden voor en elementen in mediation en voor de mediator
  • de mogelijkheden en grenzen (indicaties/contra-indicaties voor) van mediation
  • weet wat ADR betekent en kan de diverse vormen van ADR onderscheiden
  • heeft kennis van de verschillende aspecten van communicatie (vier aspecten van een boodschap) en de communicatieniveaus
  • heeft kennis van soorten conflicten, ontwikkelt conflictvaardigheid, heeft kennis van conflictvorming, conflict(de-)escalatie, de Cirkel van Wantrouwen
  • heeft kennis van warme en koude conflicten
  • weet wat de verschillende conflicthanteringsstijlen zijn
  • is zich bewust van zijn eigen (voorkeurs)conflicthanteringsstijl en kan zijn conflicthanteringsstijl (gedrag) bewust inzetten
  • heeft kennis van de basishouding van de mediator en kan deze naar zichzelf vertalen (werkt aan de ontwikkeling van de basishouding mediator)
  • heeft kennis van en inzicht in de algemene voorwaarden voor de basishouding van de mediator
  • is bekend met het beroepsprofiel voor de MfN-registermediator
  • bekwaamt zich praktisch als mediator*.

* Zich praktisch bekwamen als mediator is in de lesstof van de basisopleiding verweven en komt vooral tot uiting bij de praktijksimulaties en oefeningen. Enkele vaardigheden die deel uitmaken van de praktische bekwaamheid van de mediator zijn:

 • gespreksvaardigheid middels het beheersen van communicatietechnieken
 • conflictvaardigheid
 • zelfsturing in de rol van mediator
 • onderkennen van contra-indicaties
 • doorzien van misbruik van mediation
 • opbouwen van een vertrouwensrelatie met de partijen
 • inhoud en relatie (onder)scheiden
 • verschillen in zienswijzen identificeren en inzichtelijk maken
 • belangen van de partijen identificeren,inzichtelijk maken, onderscheiden en clusteren
 • de partijen structuur bieden
 • machtsbalans tussen de partijen bewaken
 • naar oplossingen helpen zoeken
 • impasses naar de oorsprong herleiden en doorbreken
 • procedurele aspecten van mediation beheersen en zich daaraan houden
 • bepalen of caucus gewenst is en caucus hanteren
 • verslaglegging
 • een vaststellingsovereenkomst opstellen

Doelstellingen dag 3 en 4)
De deelnemer:

 • heeft zicht op het totale mediationproces
 • meet zich een onpartijdige/neutrale houding aan
 • is bekend met de feedbackregels en kan deze toepassen
 • kan mediation uitleggen aan derden
 • kan een mediationovereenkomst toelichten aan partijen, kan deze met hen bespreken en kan tot ondertekening van de overeenkomst komen
 • heeft inzicht in de juridische en administratieve kanten van mediation
 • heeft kennis van en vaardigheid in de voorbereidingsfase, de openingsfase en de exploratiefase van het mediationproces
 • kan verschillende belangen van elkaar onderscheiden
 • is zich bewust van zijn positie als mediator en kan deze bewaken
 • is zich bewust van ethische dilemma’s binnen mediation en kan reflecteren op het eigen handelen
 • weet wat co-mediation is en weet wanneer dit al dan niet in te zetten in mediation
 • weet wat de Mediation Matrix is en kan deze binnen mediation inzetten
 • heeft zichtop relatie- en ruziemodellen en kan binnen mediation adequaat interveniëren
 • herkent emoties in mediation en kan hier adequaat mee omgaan
 • heeft kennis van caucus met de (on)mogelijkheden ervan
 • bekwaamt zich praktisch als mediator

Doelstellingen dag 5 en 6
De deelnemer:

 • heeft kennis van verschillende mediationstijlen
 • heeft kennis van impasses binnen mediation
 • kan impasses binnen mediation doorbreken
 • kan verschillende belangen ordenen (categoriseren)
 • heeft kennis van de draai- en categorisatiefase en kan hierin als mediator acteren
 • heeft kennis van macht en manipulaties binnen mediation en kan deze als mediator bewerken
 • heeft kennis van verslaglegging in mediation en kan een verslag opstellen
 • bekwaamt zich praktisch als mediator

Doelstellingen dag 7 en 8
De deelnemer:

 • heeft kennis van verschillende manieren van onderhandelen (positioneel/principieel onderhandelen)
 • heeft kennis van de Harvard-methode van onderhandelen en kan deze in mediation hanteren
 • heeft kennis van de onderhandelingsfase en kan hierin als mediator acteren
 • kan een onderhandelingsagenda opstellen
 • heeft kennis van de besluitvormingsfase en kan hierin als mediator acteren
 • heeft kennis van de vaststellingsovereenkomst en kan deze (in concept) opstellen
 • heeft kennis van de afsluitingsfase en kan hierin als mediator acteren
 • heeft inzicht in zijn toekomstige mogelijkheden als mediator
 • bekwaamt zich praktisch als mediator

Doelstellingen dag 9 en 10
De deelnemer:

 • heeft kennis van de juridische aspecten van mediation, juridische vaardigheden inclusief juridisch kader van mediation, beeld Nederlands rechtssysteem, status stukken in en uit mediation, vertrouwelijkheid van mediation, beroepsaansprakelijkheid van de mediator
 • kent het MfN-mediationreglement inclusief de gedragsregels en kan deze toepassen
 • heeft kennis van de rol en positionering van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), inclusief het reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM)
 • heeft kennis van de rol en positionering van de MfN
 • kan een vaststellingsovereenkomst opstellen
 • heeft duidelijkheid over de proefmediations en de MfN-kennistoets en het assessment (MfN-registratie-eisen)
 • heeft de proefmediation positief doorlopen
 • heeft het certificaat ontvangen

 

Literatuur

Bij de Basisopleiding mediation wordt gebruik gemaakt van een reader plus handouts en verplichte literatuur.
De reader is bij de opleidingsprijs inbegrepen, de verplichte literatuur dient u zelf aan te schaffen.

De verplichte literatuur bestaat uit de volgende titels:

Handboek Mediation
onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J.Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein
5e herziene druk, 2013
SDU
ISBN 9789012389419
€ 76,00

Juridische aspecten van mediation, deel 4 in de Mediationreeks
E. Schutte, J. Spierdijk, A.F.M. Brenninkmeijer
1e druk, 2011
SDU
ISBN 9789012385978
€ 34,50

Mediation in praktijk. Beroepsvaardigheden en interventietechnieken
H. Prein
5e druk, 2015
Boom
ISBN 9789085069874
€ 42,50

 

Accreditatie

De Basisopleiding mediation is erkend door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).
Daarnaast levert deelname aan deze opleiding Jeugdzorgwerkers die zijn aangesloten bij SKJeugd 13,55 punten op.

 

Prijs

De prijs voor de opleiding bedraagt 8.340,- ANG / 4.660,- USD

Data
Prijzen
DeelnameUSD4660
Locatie Carib publishing
Kaya Jombi Mensing 27A
Zeelandia
(05999) 465 77 77
Map
Sluit
loading...